DE WERKGROEPEN

Binnen de Stichting Heemkunde Denekamp is een tiental werkgroepen actief. In totaal zijn dat ongeveer tachtig vrijwilligers, die een deel van hun vrije tijd besteden aan het instandhouden en uitbouwen van de doelstellingen van de Stichting.

Werkgroepen

WERKGROEP ARCHEOLOGIE

De werkgroep Archeologie zet zich in voor de Archeologie binnen de oude gemeente Denekamp. Daartoe gaan de leden van de werkgroep regelmatig “het veld” in, op zoek naar bodemvondsten. Ook doen zij onderzoek bij graafwerkzaamheden in de gemeente Dinkelland. 

De werkgroep is altijd op zoek naar nieuwe leden.

De leden van de werkgroep: Sascha Benerink (Tel.: 06-38916757)(coördinator).

Werkgroepen

BIBLIOTHEEK EN ARCHIEF

Deze werkgroep bestaat uit enkele groepjes vrijwilligers die onafhankelijk van elkaar de bibliotheek en het archief in het Heemhoes beheren.

Het belangrijkste doel is het bewaren en rubriceren van boeken en artikelen met betrekking tot de geschiedenis van Denekamp. Op deze manier is het voor geïnteresseerden mogelijk om op een snelle manier historische bronnen te raadplegen.

WERKGROEPEN

WERKGROEP DIALECT EN FOLKORE

De werkgroep Dialect en Folklore houdt zich voornamelijk bezig met het uitdragen en promoten van onze mooie Twentse “sproak”. In dit kader wordt er jaarlijks in het najaar een dialectavond georganiseerd door de werkgroep. Op die avond worden diverse Twentsche liederen en verhalen ten tonele gebracht.

De werkgroep levert regelmatig een bijdrage, in ons dialect, aan het Onderschoer.

WERKGROEPEN

WERKGROEP AUDIOVISUEEL

De werkgroep audiovisueel houdt zich hoofdzakelijk bezig met foto´s en films waarbij het gesproken woord zich beperkt tot films…

WERKGROEPEN

WERKGROEP GESCHIEDENIS
EN GENEALOGIE

Geschiedenis van Denekamp en omstreken is een ruim begrip en niet iets van lang geleden alleen. Geschiedenis begon gisteren. Het is daarom een interessant onderwerp voor jong en oud…

WERKGROEPEN

WERKGROEP ICT

De ICT werkgroep houdt zich bezig met beheer en ontwikkeling van alle in gebruik zijn de apparatuur en software. Dit gaat om aankoop, gebruik en onderhoud. We streven naar uniformiteit in gebruik, beveiliging en onderhoud van onze computersystemen.

Loop je als gebruiker ergens tegenaan waarvoor je een technische oplossing wenst? Stuur dan een e-mail met je wensen, zodat wij je een passende oplossing aan kunnen bieden aan de hand van ons beleid. 

WERKGROEP

WERKGROEP HERDENKEN

Zoals de naam al zegt houdt de werkgroep Herdenken zich bezig met herdenken en daarbij voornamelijk het herdenken van slachtoffers en gebeurtenissen van én rondom de Tweede Wereldoorlog. 

WERKGROEPEN

WERKGROEP NATUUR

De werkgroepleden houden zich bezig met het bestuderen van de levende natuur in Denekamp en directe omgeving. Dit kan gebeuren in groepjes of individueel.

WERKGROEPEN

WERKGROEP REDACTIE ’T ONDERSCHOER

De Werkgroep redactie ’t Onderschoer is verantwoordelijk voor het kwartaalblad van de stichting Heemkunde. Dit  blad is het bindmiddel tussen leden,  bestuur en werkgroepen. Samen met een groot aantal redactiemedewerkers wordt getracht er elke keer weer een leesbaar en informatief magazine van te maken. Daarbinnen is er nadrukkelijk ook plaats voor gastschrijvers die b.v. over hun (Denekamper) familiegeschiedenis of plaatselijke historie willen publiceren. De redactie is bereid om u daarbij te ondersteunen. Verhalen in het blad zijn vooral herkenbaar aan hun Denekamps en leesbaar karakter. Daarnaast kunt u via ’t Onderschoer oproepen plaatsen om informatie via andere lezers te verkrijgen.

 ’t Onderschoer was in vroegere boerderijen een soort van voorportaal vóór de niendeur die naar de deel leidde; een soort van verbinding tussen binnen en buiten. De naam symboliseert nu de verbinding die de stichting probeert te maken met haar leden en lezers.

Historie van denekamp

PRESENTATIES EN ACTIVITEITEN

De werkgroep geeft ondersteuning  aan publieksactiviteiten in de ruime zin van het woord. Zij levert hand- en spandiensten bij activiteiten zoals de dialectavond en de voor- en najaarsavond.

Intern zorgt de werkgroep  jaarlijks voor de samenstelling en verspreiding van de Kerstattentie aan de vrijwilligers  en sponsoren. Ook het jaarlijkse uitje voor de vrijwilligers wordt door de werkgroep Presentaties en Activiteiten voorbereid en uitgevoerd.